TÖÖTAJAKOGEMUS
sinu ettevõttes

Mis on töötajakogemus ja kuidas seda arendada?
Sellel lehel leiad infot, materjale ja häid mõtteid.

Miks panustada TÖÖTAJAKOGEMUSELE?

Positiivne ja tugev töötajakogemus võimaldab ettevõttel olla edukas 4-s kriitilises kategoorias:

professionaalne
Tegutsemine

… kõiges, mis organisatsioonis toimub. Seda nii probleemide lahendamisel, muudatuste juhtimisel, vigade korrigeerimisel, meeskonnatöös ja tulemuste juhtimisel.

jätkusuutlik
Kasvamine

Sinu organisatsioon kasvab ainult siis, kui kasvavad ja arenevad sinu inimesed – kui sinu meeskond soovib ka PÄRISELT saavutada suurepäraseid tulemusi ja panustab pühendunult.

kliendikeskne
Fookus

Tasakaalus, enesekindel ja väärtustloov töötaja teeb õnnelikuks kliendid, pakkudes neile parimat teenust, maailmaklassi tooteid ning personaalset lähenemist.

sujuv
Kohanemine

See on organisatsiooni ja inimeste säilenõtkus, mis aitab loovalt ja teadlikkusega läbi tulla ootamatutest olukordadest, kriisidest ning hakkama saada ka suurimate väljakutsetega.

Mis on TÖÖTAJAKOGEMUS?

Kõige lihtsam ja tavapärasem on läheneda töötajakogemusele läbi praktiliste tegevuste, milles töötajakogemust luuakse. Siin on mitmeid väga olulisi komponente:

 • tööandja bränd, värbamine, sisse-elamine
 • töö kujundamine, tark töötamine, operatiivne juhtimine
 • juhtide ja töötajate järjepidev arendamine
 • sotsiaalne keskkond, suhted ja meeskonnatöö
 • organisatsioonist väljumine ja kaasavõetud hoiakud

Töötajakogemus luuakse teatud kontekstis, mis meid organisatsioonina ja inimestena ümbritseb. Nimetagem selle meid ümbritseva sfääri erinevaid mõjutegureid MAKROdeks.

Mis need makrod endast kujutavad ja kuidas mõjutavad organisatsiooni ja töötajakogemust?

KULTUUR

Organisatsioonikultuur on organisatsiooni väärtuste, tavade, käitumismustrite ja hoiakute kogum, mis määratlevad, milline on selle organisatsiooni töötamise keskkond. See hõlmab organisatsiooni nähtavaid ja nähtamatuid aspekte ning kujundab selle liikmete käitumist, suhtlemist ja otsuste tegemist. Organisatsioonikultuur mõjutab, kuidas inimesed organisatsioonis omavahel suhtlevad, töötavad koos, lahendavad probleeme ning kuidas nad suhtuvad organisatsiooni eesmärkidesse ja väärtustesse.

Organisatsioonikultuur võib olla erinevates organisatsioonides vahel väga erinev. Näiteks võib ühes organisatsioonis olla rõhuasetus innovatsioonile, loovusele ja uuendustele, samas kui teises võib domineerida hierarhiline struktuur ja range distsipliin. Organisatsioonikultuur võib olla avatud ja toetav või suletud ja bürokraatlik.

Organisatsioonikultuuril on suur mõju organisatsiooni tulemustele ja edule ning selle mõistmine ja juhtimine võib olla oluline strateegiline vahend. Kultuuri muutmine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess, kuid see võib aidata organisatsioonil paremini saavutada oma eesmärke ja kohaneda muutuva keskkonnaga.

VÄÄRTUSED

Organisatsiooni väärtused on põhimõtted ja veendumused, mis määratlevad, milliseid põhiväärtusi ja eesmärke organisatsioon oluliseks peab. Need väärtused juhivad organisatsiooni käitumist, otsuste tegemist ja suhtlemist nii sise- kui ka väliskeskkonnaga. Organisatsiooni väärtused aitavad luua selle kultuuri ja mõjutavad, kuidas töötajad, juhid ja teised sidusrühmad organisatsiooniga seotud teemadesse suhtuvad.

Siin on mõned näited erinevatest organisatsiooni väärtustest:

 1. Ausus ja eetika
 2. Kliendikesksus
 3. Innovatsioon ja loovus
 4. Koostöö ja meeskonnatöö
 5. Kvaliteet
 6. Jätkusuutlikkus
 7. Kohanemisvõime

Organisatsiooni väärtused ei ole ainult sõnad paberil – need peavad olema juurdunud organisatsiooni kultuuris ja mõjutama igapäevast tegevust. Kui organisatsiooni väärtused on selged ja neid järgitakse, võivad need aidata luua sidusust, suunata otsuseid ja tugevdada organisatsiooni mainet nii töötajate kui ka klientide silmis.

KOMMUNIKATSIOON

Kommunikatsioon on organisatsioonis üks olulisemaid suhtlusvahendeid, mis aitab edukalt toimida ja saavutada eesmärke. See on protsess, mille käigus vahetatakse informatsiooni, ideid, mõtteid ja juhiseid organisatsiooni liikmete vahel. Kommunikatsioonil on organisatsioonis oluline tähtsus:

 • Teabe edastamine
 • Koostöö ja meeskonnatöö toetamine
 • Konfliktide lahendamine
 • Motivatsiooni sõnumid ja töötajate kaasamine
 • Inimeste juhtimine ja otsuste tegemine-teavitamine
 • Maine ja väliskommunikatsioon

Tõhus kommunikatsioon organisatsioonis on kriitilise tähtsusega, sest see mõjutab läbivalt organisatsiooni praktilisi ja tunnetuslikke kihte – juhtimist, töötajate rahulolu, tootlikkust, mainet ja edu. Organisatsioonid, mis panustavad kommunikatsioonioskustesse ja loovad avatud ning toetava suhtluskeskkonna, on tõenäolisemalt konkurentsivõimelised ja suudavad paremini kohaneda muutuva keskkonnaga.

LEADERSHIP

Eestvedamine tähendab igapäevases tööelus võimet innustada ja juhtida teisi, motiveerida neid eesmärkide saavutamisel ning viia ellu organisatsiooni visiooni ja strateegiat. Eestvedamine on organisatsiooni juhtimises ülimalt oluline, sest mõjutab kõiki organisatsiooni eduks vajalikke komponente. Eestvedamine ei ole see, mida üks juht mõtleb või arvab, eestvedamine on juhi reaalsed tegevused, käitumine ja mõju teistele inimestele. Eestvedamist on vaja igal tasemel, mitte ainult juhtide poolt. Mõned näited:

Eestvedamine aitab kaasata töötajaid organisatsiooni eesmärkidesse ja visiooni, nende motivatsiooni toetada. Eestvedaja (ei peagi alati olema vaid juht) suudab luua innustava keskkonna, mis julgustab inimesi oma parimat andma ja pühenduma ühisele eesmärgile. Eestvedamine tähendab ka aktiivset ja efektiivset suhtlemist, et kõik mõistaksid oma rolli nende eesmärkide saavutamisel.

Juhi käitumine, suhtumine ja tööeetika mõjutavad otseselt töötajate käitumist ja hoiakuid. Positiivne eeskuju aitab luua soovitud organisatsioonikultuuri. Ka see on eestvedamine.  Ka konfliktide ja probleemide tõhus lahendamine on üks eestvedamise võimekusi, looma keskkonna, kus konstruktiivne konflikt on teretulnud ja kahjulikud konfliktid ennetatakse või lahendatakse kiiresti. On ju eelkõige juht see isik, kes kõige enam saab igapäevases tööelus mõjutada töötajakogemust.

Organisatsioonid, kus tegeletakse eestvedamise kompetentsidega ja selle hoogustamisega erinevatel tasanditel, on julgemad innovatsiooni vallas ning tõhusamad muudatuste juhtimisel.

Eestvedamise igakülgne arendamine ja käitumiskultuuri kujundamine aitab luua tugevat organisatsioonikultuuri, suunata tegevusi ja saavutada eesmärke. Eestvedajad mängivad võtmerolli organisatsiooni edu saavutamisel – loovad inspiratsiooni, toetavad tulemuslikku sooritust ja edendavad avatust ning koostööd.

TERVIS & HEAOLU

Töötajate heaolu ja töötajakogemus on töökohal kaks omavahel tihedalt seotud mõistet ning mõlemad mängivad olulist rolli üldise töökeskkonna kujundamisel.

Töötaja heaolu viitab organisatsiooni töötajate füüsilisele, vaimsele ja emotsionaalsele tervisele. See hõlmab endas erinevaid heaolu aspekte, sealhulgas füüsilist tervist, vaimset tervist, toitumist, treeningut, stressijuhtimist ning töö- ja eraelu tasakaalu. Populaarseks on saanud nn töötajate heaoluprogrammid ehk algatused, mille eesmärk on toetada ning edendada töötajate tervist ja heaolu. Tööandjad pakuvad motivatsioonipaketi osana või ka hüvitistena erinevaid teenuseid:

 • Terviseuuringud ja -kontrollid
 • Tervisespordi- ja treeningprogrammid
 • Vaimse tervise tugi ja nõustamine
 • Tervisliku toitumise algatused
 • Stressi maandamine, puhkus, uni ja lõõgastustegevused
 • Suitsetamisest loobumine
 • Töö- ja eraelu tasakaalu toetamine
 • Paindlik töökorraldus ja palju muud

Töötajate heaoluprogrammide eesmärk on vähendada töölt puudumisi, tõsta tootlikkust ja tõsta üldist tööga rahulolu. Kui töötajad on füüsiliselt ja vaimselt terved, on nad rohkem kaasatud ja kogevad rohkem eduelamusi.

Töötajakogemus (Employee Experience ehk EX) hõlmab kõiki suhtlemis- ja kontaktpunkte, mis töötajatel organisatsiooniga kogu tööteekonna jooksul on. See sisaldab töötaja arusaamu, emotsioone ja üldist rahulolu oma töökeskkonna, kultuuri ja sellega, kuidas tööandja teda kohtleb, kuidas ta ennast tunneb organisatsiooni liikmena.

Kui organisatsioon seab esikohale töötajate heaolu ning loob toetava ja tervisliku töökeskkonna, aitab see kaasa positiivsemale kogemusele.

 • kui töötajad tunnevad end füüsiliselt ja vaimselt hästi, on neil suurem tõenäosus saada positiivne üldine töökogemus. Nad on õnnelikumad, tegusamad ja oma tööga rahulolevamad
 • Töötajate heaoluprogrammid ja algatused on töötajakogemuse lahutamatud komponendid. Kui organisatsioon hoolib oma töötajate tervisest ja heaolust, siis loob see kindlasti postiivse kujundi tööandjast nii seespool kui väljaspool
 • organisatsioon, mis edendab heaolu osana oma kultuurist, aitab kaasa positiivsemale töötajakogemusele. Tööandja sõnumiks on, et ettevõte väärtustab oma töötajaid ja on pühendunud nende heaolule.

TEHNOLOOGIA

Tehnoloogia mängib töötajakogemuse kujundamisel olulist rolli ja selle mõju võib olla väga ulatuslik.

Tehnoloogia võimaldab töötajatel suhelda ja koostööd teha operatiivsemalt ja seda sõltumata nende asukohast. Töötajad saavad kasutada e-kirju, videokonverentse, sotsiaalmeediat ja muud tehnoloogiat, et suhelda kolleegide, klientide ja partneritega. See parandab suhtluskiirust ja tõhusust ning võimaldab kaugtööd korraldada ning tulemuslikult teha.

Tänu tehnoloogilistele võimalustele võivad automatiseerimine ja tehisintellekt aidata vähendada rutiinseid ja korduvaid ülesandeid, mis võimaldab töötajatel keskenduda loovamale ja strateegilisemale tööle. Samas võib see kaasa tuua muutusi tööülesannetes ja nõuda uusi oskusi.

Tänu tehnoloogiale saab mahukaid andmeid, sealhulgas töötajate soorituse näitajaid ja tootlikkust hõlpsamini jälgida ning analüüsida. See võimaldab organisatsioonidel paremini mõista, kuidas töötajad töötavad, ning teha paremaid juhtimisotsuseid.

E-õpe ja virtuaalsed koolitusplatvormid on muutunud populaarseks töötajate oskuste arendamise viisiks. Tehnoloogia võimaldab töötajatel õppida ja arendada oskusi omas tempos ja sobival ajahetkel.  Tehnoloogia võimaldab väga suurele hulgale teabele ligi pääseda kiiresti ja õppida nö töötamise käigus.

Tehnoloogia võib parandada töö ja isikliku elu tasakaalu, võimaldades paindlikku tööaega ja kaugtööd. Samas võib see kaasa tuua ka väljakutseid, nagu tööaja segunemine isikliku eluga. Teatavad tehnoloogilised lahendused võivad aidata jälgida töötajate tervist ja ohutust, eriti sellistes valdkondades nagu tootmine ja tervishoid. Näiteks võivad kantavad seadmed jälgida töötajate füüsilist seisundit ja ohuolukordi.

Kuigi tehnoloogia võib pakkuda palju eeliseid töötajakogemuse parandamisel, tuleb olla ka hoolikas, et vältida negatiivseid mõjusid, nagu privaatsuse rikkumine, tehnoloogiline ülekoormus ja töötajate vastupanu muutustele. Tehnoloogia kasutamisel tuleks lähtuda selgetest eetilistest põhimõtetest ning tagada, et see toetaks töötajate vajadusi ja heaolu, mitte ei ohustaks neid.

Tehnoloogia on muutunud lahutamatuks osaks tänapäeva töökogemusest ning selle mõju jätkub ja areneb kiiresti. Organisatsioonid, kes suudavad nutikalt kasutada tehnoloogiat töötajakogemuse parandamiseks ja inimeste kaasamiseks, on tõenäoliselt edukamad ja konkurentsivõimelisemad.

TÖÖTAJAKOGEMUSE arendamise protsess

 • Tänaste hoiakute ja hetkeseisu kaardistamine

 • Protsesside ja tegevuste disainimine

 • Piloteerimine, katsetamine, testimine

 • Juurutamine ja juhtide-töötajate toetamine

 • Monitoorimine, analüüs ja järjepidev parendamine

Selleks, et teha esimesed sammud töötajakogemuse süsteemsel arendamisel,
soovitame juhtide või juhtkonna liikmete hulgas läbi teha esmane enesehindamine.

Töötajakogemuse disainimise teekond

Töötajakogemus disainitakse alati rätsepatööna.

See saab olema ka ettevõtte tööandja brändi kõige olulisemaks pidepunktiks, millega eristuda ja millega silma paista.

Kuidas mõõdad TÖÖTAJAKOGEMUST enda ettevõttes?

Mille järgi saad hinnata, kas töötajakogemus on hästi disainitud, tulemuslikkust ja strateegilisi eesmärke toetav?

Töötajakogemuse MÕÕTMINE

Töötajakogemuse mõõtmine ei saa olla vaid töötajate käest tagasiside küsimine – ükskõik kui head need küsimused ka poleks. Mõõtmiseks ei piisa vaid ühe tasandi subjektiivsest hinnangust, kuigi ka see on ülioluline.

Mõõtmiseks on vaja uurida käitumise näitajaid, andmeid, koguda teavet organisatsiooni toimimise, protsesside ja mõju kohta.

Töötajakogemuse tegevuskava

Aitame koostada teie organisatsioonile põhjaliku töötajakogemuse strateegia ja arendamise tegevuskava. Strateegia ja tegevuskava loomisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et tegevuskava luuakse mitmeks aastaks, tavaliselt 1,5 kuni 3-ks aastaks. Lisaks tegevuskava koostamisele ja elluviimise toetamisele, aitame organisatsioonil tegeleda muudatuste juhtimise ja kommunikatsiooniga, vajadusel toetame projektijuhtimise ja agiilsete meetoditega.

Töötajakogemuse AUDIT

Töötajakogemuse audit on põhjalik protsess, mille käigus uuritakse organisatsiooni erinevaid tasandeid ning tegevusi, samuti kogutakse arvestatav hulk andmeid ja tagasisidet ning analüüsitakse tegevuste mõju tulemuslikkusele ja inimeste hoiakutele.

Auditi viivad läbi valdkonna eksperdid ning tulemusena esitatakse organisatsioonile põhjalik raport hetkeseisu, kriitiliste teemade ning tegevuste soovitustega.

Töötajakogemuse RAAMAT

Raamat INIMESED. TÖÖTAJAKOGEMUS. TULEMUSED. ilmus 2024 aasta veebruaris ja on esimene selle teemaline eestikeelne raamat. Raamatu autoriks on Maarit Vabrit-Raadla, kes on töötajakogemuse teemasid uurinud juba 8 aastat ning tegelenud põhjalikumalt just töötajakogemuse digitaliseerimisega.

Raamat on mõeldud nii juhtidele kui personalivaldkonna töötajatele, aga ka tudengitele, kes inimeste juhtimise ja personalitöö erialal õpivad. Raamat sobib ka kinkimiseks. Loe lähemalt …

Materjalid vaatamiseks, lugemiseks ja allalaadimiseks

Erinevad artiklid, juhendid, videod ja praktilised töövahendid

TÖÖTAJAKOGEMUS ja juhi roll selle loomisel

Webinar toimus 2021 aastal ja sai salvestatud järelvaatamiseks. Sellele webinarile on tulnud päris palju tagasisidet ja saanud alguse mitmeid koostööprojekte nii juhtide, organisatsioonide kui uute koostööpartneritega.

Kui töötajakogemuse teema sind kõnetab, siis leia see 50 minutit ja kuula teemakäsitlust, mõtle kaasa ja küsi endalt küsimusi:

 • Kas sina oled juhina mõelnud selle peale, millist töötajakogemust sa oma ettevõttes lood, oma meeskonnas lood?
 • Ja teine oluline küsimus on – milline on sinu enda töötajakogemus juhi rollis?

Webinari vaatamine on kõikidele tasuta. Salvestuse linki võib jagada ka oma kolleegidele ja ettevõtte juhtidele.

Artikkel I: 

Sisseelamisest TÖÖTAJAKOGEMUSE kontekstis

Artikkel keskendub töötajakogemuse loomisele töösuhte alguses. Kui soovid läheneda uue töötaja kohanemisele süsteemselt ja teadlikult, siis leiad ka väga praktilisi juhiseid, kuidas seda kõike teha.

Artikkel II:

Töö kujundamine ehk juhi töö töötaja tulemuslikkuse toetamisel

Selles artiklis vaadeldakse lähemalt võimalusi, kuidas töötajakogemust võimendada läbi personaalsema lähenemise ning millised võimalused on töö kohandamise, mitmekesistamise ja disainimise osas.

Artikkel III:

Kuidas juht saab väärtustada ja toetada töötaja arengut

Artikkel keskendub muutunud töö- ja õpikeskkonnale ning sellele, milliseid uusi lähenemisi on vaja juhtidel rakendada, et areng oleks pidev nii töötaja kui organisatsiooni tasandil.

Töötajakogemuse
e-kursus

On hea algus nii juhtidele kui personalitöö tegijatele töötajaokgemuse teemadega lähemaks tutvumiseks.

Alustame esimesest kohtumisest

Esimene kohtumine võib toimuda üle veebi või ka kohapeal.

Kohtumise pikkuseks ca 1 tund ja peamisteks teemadeks kõik töötajakogemusega seotu – hetkeolukord, ootused ja võimalused.

sinulab@sinulab.com