Kompetentsimudelid aitavad paremini mõista vajalikke oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on olulised vastava töö edukaks teostamiseks või tulemuste saavutamiseks. Ka personalitöö valdkonnas on sõnastatud vajalikud kompetentsid. Päev-päevalt näeme, et koos üleüldise digitaliseerimisega on digikompetentsid vajalikud personalitöös.  Ja mitte lihtsalt baastasemel vaid juba spetsiifilisemates kategooriates.

Personalitöö on tihedalt seotud organisatsiooni arenguga, äritegevuse järjepidevuse tagamise ning võtmekompetentside arendamisega. Seda kõike läbi sisuka juhtimise, kultuuri kujundamise ning kommunikatsiooni. Personalivaldkond on tihedalt seotud ka äritegevuse digitaliseerimisega. Võiks isegi väita, et personalitöö tegijatel on kandev roll selles. Selleks, et kogu organisatsioon oleks valmis kasutusele võtma uusi digitaalseid töövahendeid, on vaja sisukat ettevalmistust ja valmisolekut, digioskusi läbivalt kogu organisatsioonis.

Digikompetentsid ja nende arendamine peab olema iga personalitöö valdkonnas töötava inimese tänane ja lähiaastate kõige olulisem fookus. Oluliselt paremaid digioskusi ja -teadlikkust on vaja kogu personalitöö valdkonnas Eestis.

Selleks oleme kokku pannud abimehe, mis esimeses etapis aitab sul kaardistada enesehindamise käigus oma tänast digivõimekuse taset. Järgmise sammuna on oluline jätkata teadlike arengutegevustega, omandada üldisemaid ja spetsiifilisemaid teadmisi selles vallas. Seejärel juba asuda aktiivselt neid rakendama oma ettevõtte või organisatsiooni arendamiseks.

Algatuseks veidi üldisemat teavet kompetentsidest.

Mis on kompetentsid?

Kompetents(id), asjatundlikkus (inglise k  competency) on personalitöö kontekstis isiku teadmisteoskustehoiakute (sh väärtushinnangute) kogum, mis on aluseks tema käitumisele ning vajalik tulemuslikuks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks teatud valdkonnas. Kompetentsid jaotuvad erialasteks ja üld-kompetentsideks.

Erialased kompetentsid on vajalikud mingis kindlas valdkonnas töötamiseks, näiteks töötamiseks õpetajana, arstina, insenerina.

Üld-kompetentsid võimaldavad inimestel hakkama saada erinevates ja muutuvates töövaldkondades ja -keskkondades. Üld-kompetentsideks peetakse tavaliselt näiteks suhtlemist, enesejuhtimist, planeerimist, inimeste juhtimist, strateegilist mõtlemist ja muid sarnaseid teemasid.

Kompetentsid koosnevad teadmistest, oskustest ja hoiakutest, moodustades kompetentsi kolmiku (vaata joonist).

Teadmised on vajalikud selleks, et omada vajalikku infot ja mõista kompetentsiga seotud üldisemat konteksti.

Oskused toetuvad suures osas teadmistele (hiljem lisandub ka kogemus ja vilumus) ning on väga praktilist laadi. Oskused on see, mis moodi inimene mingit konkreetset tegevust praktikas teeb.

Hoiakud on seotud nii isiku väärtushinnangute, põhimõtete, kasvatuse kui maailma mõistmisega. Hoiakud väljenduvad peamiselt läbi isiku käitumise ehk kuidas ta mingeid tegevusi teatud keskkonnas ellu viib.

Personalitöö tegija digikompetentsid

Käesolev kompetentsiprofiil on koostatud võttes aluseks Euroopa Komisjoni (European Commission) poolt koostatud kodanike digikompetentside mudelit ja kompetentside kirjeldusi. Kompetentse on kohandatud ja täiendatud selliselt, et need kirjeldaksid kõige paremini personalitöö tegijate digi-alaseid vajadusi täna ja tulevikus.

Personalitöö Eestis liigub väga jõudsalt digitaliseerimise suunas ja selle protsessi eestvedajateks saavad olema personalitöö tegijad koos juhtidega. See eeldab ka väga häid digikompetentse ja -teadlikkust nimetatud valdkonnas.

Personalitöö digikompetentside valdkonnad on:

 • INFO JA ANDMETE HALDAMINE, SISULOOME
 • DIGITAALNE KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ
 • DIGILAHENDUSTE KASUTAMINE
 • UUENDUSLIKKUS
 • DIGIOHUTUS JA -TEADLIKKUS

Sul on võimalus oma digikompetentse hinnata ja kaardistada. Selleks klikka lisatud lingil (HINDAMA) ning täida enesehindamise vorm. Saadame sulle e-postile sinu enesehindamise tulemused. Põhjalikumaks analüüsiks, arengusoovitusteks ja tagasisideks palume võtta soovi korral kontakti kompetentsiprofiili koostaja ja personalitöö ning inimeste juhtimise valdkonna digitaliseerimise eksperdi Maarit Vabrit-Raadla‘ga (maarit@sinulab.com).

Enesehindamine

Kompetentsid on käitumuslikult kirjeldatud. See tähendab, et oskused-teadmised-hoiakud on tuvastatavad läbi inimese käitumise- seda palume ka teha sinul.

Hindamise skaala on 0-10, kus 0 tähendab vastavate kompetentside täielikku puudumist ja 10 tähendab eksperdi taset. Hindamisel antakse hindajale võimalus valida skaalal 6 märksõna vahel, mis aitavad määrata kompetentside taset. Seejärel arvutatakse iga kompetentsi valdkonna keskmine hinnang.

Hindamisskaala märksõnad ja selgitused:

 • Puudub täielikult → mitte ükski kirjeldatud kompetents ei ole omandatud ning seda ei saa ka rakendada
 • Minimaalne algtase → kompetentside fragmendid, mis võivad esineda aeg-ajalt ning mis ei vasta suures osas kirjeldusele, võib vajada kõrvalist abi
 • Põhialused → hinnataval on kõik kirjeldatud kompetentsid teatud baastasemel ja ta suudab neid üldjuhul iseseisvalt rakendada
 • Kesktase → võib öelda, et kompetentsid vastavad 50% ulatuses kirjeldusele, neid rakendatakse regulaarselt
 • Edasijõudnu → hinnataval on olemas kõik kirjeldatud kompetentsid, need on heal tasemel, igapäevases kasutuses ning tulemuslikud
 • Ekspert → kompetentsid on omandatud, teatud ajaperioodi jooksul edukalt kasutuses olnud, suudab teisi juhendada ja tööalaselt toetada

2022 aastal personalivaldkonna töötajate seas läbi viidud kontroll-hindamise tulemused näitavad, et kõige enam vajavad tähelepanu valdkonnad nagu:

 • Kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite toimimise aluste tundmine (tarkvara tüübid, -kihid, -arendusprotsess)
 • IT-toodete lahenduse lähteülesande koostamine, projektijuhtimine, toote arendamises osalemine
 • Olemasolevaid malle (nt WordPress) kasutades veebilehe või blogi sisu loomine, muutmine, täiendamine
 • Uute digilahendustega tutvumine ning vajaduste/võimaluste analüüsimine

Kontrollgrupi (43 vastajat) enesehindamise tulemused on siin (keskmine hinnang):

HINDAMA

Küsi lisa siin: